Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182228http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182228کنترل بازارهای سوداگرانه؛ راهِ هدایت نقدینگی به سمت تولیدمالیات بر عواید سرمایه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید و با هدف جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در کشور، کارایی نظام مالیاتی ایران را افزایش دهد و موجبات رونق بخش مولد اقتصاد را فراهم کند.2018-07-08T15:20:31+04:30182127http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182127چشم‌انداز صنعت خرده‌فروشی در ایرانتعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از نرم جهانی است و این نشانگر سهم بازار ناچیز، رقابت بسیار سخت، درآمد کم و در نهایت، اشتغال ناپایدار واحدهای صنفی در کشور است. حتی طی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰هخ با وجود پدیدارشدن رکود در اقتصاد، درخواست برای مجوز فعالیت واحد صنفی روند مثبتی داشته است.2018-04-07T08:08:00+04:30182125http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182125بررسی وضعیت ادراک فساد در دستگاه‌های دولتی تهرانمقاله حاضر با نمونه 400 نفری از کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران که به تناسب جمعیت مناطق مختلف و سه‌پهنه توسعه‌ای پایین، متوسط و بالای شهر تهران انتخاب شد، به بررسی وضعیت ادراک فساد در دستگاه‌های دولتی تهران می‌پردازد.2018-03-14T09:52:00+03:30182123http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182123نقدی بر اقتباس اقتصاد مقاومتی از نظریات غیربومیبرخی از محققان در برخی از نوشتارهای تخصصی، از نظریه‌های غیربومی برای تبیین اقتصاد مقاومتی بهره گرفتند، اما کاربست این نظریه‌ها برای توصیف، ارائه مدل نظری و تبیین مفهومی اقتصاد مقاومتی تا حدودی نارسا و غیربومی است. به همین منظور در این نوشتار سعی داریم به نقد و ارزیابی ایده‌های غربی اقتصاد در توصیف مفهومی و نظری اقتصاد مقاومتی بپردازیم.2018-03-13T11:44:00+03:30182105http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182105عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه نظام مالی، تجارت خارجی و مناطق آزادمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر خواهد شد.2018-03-10T11:39:01+03:30182104http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182104عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه اقتصاد کلان و کسب و کارمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر خواهد شد.2018-03-10T11:16:00+03:30