Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182195http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182195آسیب‌شناسی شهری در کلانشهر تهران؛ ریشه‌ها و راهکارهای مدیریتیدر این پژوهش سعی بر آن بوده تا مهم‌ترین آسیب‌ها با توجه به وضعیت کنونی کلان‌شهر تهران ارزیابی گردد. در مرحله دوم، ریشه این آسیب‌ها از دیدگاه برنامه‌ریزی استراتژیک مورد اشاره قرار گرفته و سپس راهکارهای مورد نظر تشریح شده است.2018-05-29T11:50:00+04:30182149http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182149توصیفی از وضعیت فساد اداری در شهر یزدمقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهایی مثل تعهد سازمانی، تمکن مالی و رضایت شغلی بر فساد اداری به بررسی موردی در ادارات شهر یزد پرداخته است.2018-04-18T11:16:00+04:30182117http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182117عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه مدیریت بخش عمومیمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.2018-04-04T10:41:00+04:30182116http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182116عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه حقوقی و قانون‌گذاریمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.2018-04-03T09:33:00+04:30182114http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182114عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه سیاست داخلیمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.2018-03-28T13:48:00+04:30182101http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182101توصیفی از وضعیت ادراک فساد در ایرانبرای سنجش فساد قدم اول سنجش ادراک و تجربه فساد است، یعنی مشخص شود تصور در خصوص رواج فساد چگونه است. سپس باید رتبه‌بندی از سازمان‌ها در همین خصوص ارائه شود.2018-03-06T23:25:00+03:30