نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه مدیریت بخش عمومی

    عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه مدیریت بخش عمومی

    اصلاح نظام اداری | 15 فروردین 1397 ساعت 10:41

    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

  • مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه سیاست خارجی و دفاعی

    مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه سیاست خارجی و دفاعی

    امنیت نظامی | 15 فروردین 1397 ساعت 08:35

    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

  • عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه سیاست داخلی

    عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه سیاست داخلی

    حكمرانی و مردمسالاری دینی | 8 فروردین 1397 ساعت 13:48

    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

  • عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه فرهنگ و صداوسیما

    عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه فرهنگ و صداوسیما

    سیاست هنری | 7 فروردین 1397 ساعت 11:29

    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

  • عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه اجتماعی

    عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه اجتماعی

    آسیب‌های اجتماعی | 5 فروردین 1397 ساعت 10:26

    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.