نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • بیگانگی دارا و ندار در جامعه امروز

    بیگانگی دارا و ندار در جامعه امروز

    نویسنده: رسول حسینی |

    نابرابری اجتماعی | 26 شهریور 1397 ساعت 15:00

    جامعه امروز ایران از فقدان احساس تعلق ملی و شکاف داراها و ندارها در رنج است. این مرزبندی هویتی، دوگانه پنداری اجتماعی را پرورانده است. این دوگانگی و مرزبندی به آستانه بیگانگی رسیده است و طولی نمی‌کشد که به عداوتی خانمان‌برانداز تبدیل شود.