1. خانه
  2. >
  3. مدیران

مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

محمد فاضلی

محمد فاضلی

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

مدیران بخش

  • محمد درویش

    محمد درویش

    کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری و مدیریت محیط زیست، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

    مدیر بخش سیاست محیط زیست

    مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست

  • مهدی آهویی

    مهدی آهویی

    دکترای روابط بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

    مدیر بخش سیاست خارجی

  • امیر ناظمی

    امیر ناظمی

    دکتری سیاستگذاری فناوری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

    مدیر بخش سیاست علم، فناوری و نوآوری

  • علی سرزعیم

    علی سرزعیم

    دکترای اقتصاد،، مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهور

    مدیر بخش سیاست اقتصادی

  • علی اشرف نظری

    علی اشرف نظری

    دکترای علوم سیاسی، دانشیار روان‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران

    مدیر بخش سیاست داخلی

  • فرداد درودی

    فرداد درودی

    دکترای طب و بهداشت همگانی، رئیس دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز

    مدیر بخش سیاست بهداشت و سلامت

  • سلیمان پاک‌سرشت

    سلیمان پاک‌سرشت

    معاون اجتماعی و فرهنگی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

    مدیر بخش سیاست اجتماعی و فرهنگی

    تخصص‌ها: ارزيابي تاثیر اجتماعي سیاست‌ها و پروژه‌ها

مدیر اجرایی

محمد فکری

محمد فکری

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی

کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

تخصص‌ها: ارزیابی تاثیرات اجتماعی