1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. رسول حسینی
رسول حسینی

رسول حسینی

دانشجوی دوره دکتری رشته جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

تعداد مقالات: 1

  • بیگانگی دارا و ندار در جامعه امروز

    26 شهریور 1397 ساعت 15:00

    نابرابری اجتماعی

    جامعه امروز ایران از فقدان احساس تعلق ملی و شکاف داراها و ندارها در رنج است. این مرزبندی هویتی، دوگانه پنداری اجتماعی را پرورانده است. این دوگانگی و مرزبندی به آستانه بیگانگی رسیده است و طولی نمی‌کشد که به عداوتی خانمان‌برانداز تبدیل شود.