1. حوزه‌های سیاستی
 2. >
 3. سیاست علم، فناوری و نوآوری
 4. >
 5. پژوهش

نوع مطلب: مقایسه سیاستی

30 بهمن 1396 ساعت 11:58 شماره مسلسل: 6600496

مقایسه ساختاری مرکز پژوهش‏‌های مجلس و مرکز پژوهشی کنگره آمریکا

مقایسه ساختاری مرکز پژوهش‏‌های مجلس و مرکز پژوهشی کنگره آمریکا

با مقایسه مراکز پژوهشی دو مرکز اینگونه به نظر می‌رسد که حوزه‌های پژوهشی زیادی بین دو مرکز به طور مشترک وجود دارد، ولی برخی تفاوت‌ها و خلاها نیز دیده می‌شود.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‌های مجلس نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران است که پژوهش‌های علمی را جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ها، تصمیمات و خطمشیگذاریها انجام می‌دهد. این مرکز تلاش میکند تا به دور از جهتگیری‌های سیاسی و به طور مستقل، نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف را به نمایندگان انتقالدهد. این مرکز یکی از مراکز تحقیقاتی مهم ایران است که اسناد، مدارک و اطلاعات عمومی سایر سازمان‌های دولتی در آن قابلدسترسی است. همچنین، تصمیمات، مذاکرات و اسناد حکومتی دیگر ارگانهای جمهوری اسلامی نیز در آن یافتمی‌شود. این مرکز به اطلاعات عمومی و غیرمحرمانه مراکزی چون؛ سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نیز دسترسیدارد. عمده تحقیقات مرکز پژوهش‌ها در حوزه قانونگذاری و امور مهم، اما غیرمحرمانه است.

مجلس شورای اسلامی در ایران، از نخستین دوره برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح از مشورت موردی کارشناسان استفادهمی‌کرد، اما اساس کار بر روی شخص نماینده و توان علمی ایشان بود. از اواخر سال 1371 به دستور هیأت رئیسه مجلس، نهادی به نام «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال 1374 به انجام رسید.

در ساختار سازمانی مرکز پژوهش‌ها چهار معاونت پژوهشی و یک معاونت اجرایی قرار دارند. معاونتهای پژوهشی شامل چهار معاونت زیر است؛

 1. معاونت پژوهش‌های اقتصادی
 2. معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی
 3. معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی
 4. معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی

معاونت اجرایی مرکز نیز شامل سه اداره کل است؛

 1. اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات که وظیفه آن پشتیبانی از فعالیتهای معاونت پژوهشی در حوزه فناوری اطلاعات، نگهداری سختافزاری و نرمافزاری و پیادهسازی و اجرای راهبردهای مرکز در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
 2. ذیحسابی و اداره کل امور مالی که وظیفه آن تهیه و تنظیم بودجه سالانه، انجام کلیه امور مالی و حسابداری مرکز، پرداخت حقوق کارکنان و هزینههای مربوط به قراردادهای تحقیقاتی و حفظ و حراست از اموال و کالاهای مرکز است.
 3. اداره کل اداری که وظایفش صدور احکام، عقد قراردادهای پژوهشی و نظارت و محاسبه کارکردهاست.

ارکان مرکز عبارتند از؛ هیأت امنا(ترکیبی ار رئیس مجلس، اعضای هیئت رئیسه و رئیس مرکز)، رئیس مرکز و شورای پژوهشی.

تصویب خط مشی کلی مرکز، تأیید بودجه، تأیید زیرمجموعه سازمانی و آییننامه‌های استخدامی و نصب و عزل رئیس مرکز‌ از جمله وظایف هیأت امناست.

رئیس مرکز را هیأت امنا برای مدت چهار سال از میان افرادی باصلاحیت که دارای مدارج بالای علمی و تجربه کافی باشند، انتخابمیکنند. مهمترین وظیفه رئیس مرکز، ارائه خطمشی و پیشنهاد بودجه و نظارت عالیه بر امور اجرایی و پژوهشی است.

شورای پژوهشی‌ متشکل از؛ رئیس مرکز، پنج نفر از شخصیت‌های علمی و کارشناسی از بین نمایندگان مجلس به انتخاب هیأت امنای مرکز و پنج نفر از پژوهشگران متخصص دارای حداقل مرتبه استادیاری با معرفی رئیس مرکز و تصویب هیأت امنا است. بررسی و تأیید طرح‌های پژوهشی، همکاری در تدوین برنامه سالانه مرکز، نظارت بر انتشار نشریه‌های علمی و پژوهشی مرکز و تعیین برنامه‌های اجرایی مرکز برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموشی و پژوهشی داخل و خارج کشور‌، جزء وظایف شورای پژوهشی است. اهداف و شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شامل موارد زیر است؛

 1. مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوایح،
 2. گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه،
 3. مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی،
 4. تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاع‌رسانی،
 5. انجام پژوهش‌های موردی حسب درخواست هیأت رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس،
 6. انجام مأموریت‌های محوله در رابطه با کتابخانه‌های مجلس که این گونه موارد زیرنظر مستقیم رئیس مجلس قرارمی‌گیرند.
 7. اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق نشر کتب و نشریات و یا انعکاس نظرات به واحدها و دستگاه‌های ذیربط با نظر هیأت رئیسه مجلس.

مطالعات و تحقیقات در مرکز پژوهش‌ها عمدتاً در دفاتر مطالعاتی انجام می‌شوند. ساختار تشکیلاتی گروه‌های دفاتر مطالعاتی، مرکب از؛ یک مدیر‌، چندین محقق ارشد و دستیاران تحقیقاتی است. دفترها موظف به تعریف، نظارت و در صورت لزوم، هدایت طرح‌های پژوهشی، تضمین هویت عمومی و تخصصی آن‌ها هستند. همچنین، موظفند روند پیشرفت امور و دستاوردها و نتایج فعالیت‌ها را به معاونت پژوهشی منتقلکنند. مرکز پژوهش‌های مجلس دارای تعدادی دفتر تخصصی است. هر دفتر با یک یا چند کمیسیون مجلس مرتبط است.

دفتر اقتصادی: این دفتر دارای رئیس، معاون، مشاوران و همچنین، تعدادی کمیته است. کمیتهها شامل؛ گروه بازار مالی، گروه تجارت خارجی، گروه اقتصاد کلان، گروه بخش عمومی، گروه صنعت و معدن و گروه کشاورزی.

دفتر زیربنایی، این دفتر یکی از دفاتر مطالعاتی مرکز پژوهش‌ها است که در قالب سه گروه تخصصی فعالیتمی‌کند؛ گروه انرژی، گروه صنعت و گروه معادن و صنایع معدنی.

دفتر فرهنگی: این دفتر در سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرد و زیر نظر معاونت پژوهشی فعالیت می‌کند که دارای هشت گروه تخصصی است. گروه آموزش و پرورش، گروه آموزش‌عالی و تحقیقات، گروه فرهنگ و هنر، گروه میراث فرهنگی و گردشگری، گروه خانواده و زنان، گروه جوانان و ورزش، گروه ارشاد و تبلیغات اسلامی و گروه ارتباطات و رسانه.

دفتر فناوریهای نوین: دفتر مطالعات فناوری‌های نوین از دو گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، و فناوریهای نانو تشکیل شده است. همچنین، شامل دو کمیته هوافضا و آیندهپژوهی نیز میباشد.

دفتر انرژی: این دفتر در سال 1386 تشکیلگردید. وظایف اصلی این دفتر پیرامون موضوعات مرتبط با وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت و معدن و سازمان انرژی اتمی است و به‌عنوان دفتر تخصصی به دو کمیسیون انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشاوره کارشناسی می‌دهد.

دفتر سیاسی: دفتر مطالعات سیاسی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مرتبط است. در گروه‌های تخصصی‌، متناسب با وظایف و نیازهای کمیته‌های کمیسیون‌ امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فعالیت‌های مختلفی صورتمی‌گیرد که اهم آن‌ها عبارتند از؛ ارزیابی عملکرد سالانه وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارائه نتایج آن‌ها به مجلس، و همچنین، برقراری ارتباط با صاحبنظران و ایجاد شبکه‌ای از مشاوران علمی و باتجربه برای پاسخگویی به نیازهای مجلس، کمیسیون‌ امنیت ملی و سیاست خارجی و نمایندگان.

دفتر اجتماعی: دفتر مطالعات اجتماعی در ابتدای سال 1384 فعالیتهای خود را آغازکرد. این دفتر به دنبال فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر در ‌مسائل مرتبط با امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار، تعاون، بهداشت، درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و درمانی و هلال احمر به منظور تاثیرگذاری در فرایند تصمیمگیری نمایندگان است. فعالیتهای این دفتر در چارچوب تامین نیازهای اطلاعاتی و کارشناسی دو کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی است. درحال حاضر، این دفتر شامل دو گروه تخصصی بهداشت و درمان و اجتماعی است.

دفتر بودجه: رسالت دفتر مطالعات برنامه و بودجه عبارت است از؛ فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر در امر قانون‌‌گذاری در زمینه‌ موضوعات مربوط به بودجه کل کشور و برنامه‌های توسعه.

دفتر مطالعات بنیادین حکومتی: این دفتر از سه گروه بنیادین حکومتی، آینده‌پژوهی و سیاست‌پژوهی تشکیلشدهاست.

گروه بنیادین حکومتی به اصول و مفاهیم بنیادین حکومتی و حاکمیتی بهفعالیتمی‌پردازد. فعالیتهایی مانند؛ نوسازی ساختار حکومت به تناسب محلی، مفهوم و ماهیت مشروعیت حکومت در فضا‌های مختلف حکومتی، مفهوم کارآمدی و چگونگی کارآمد کردن حکومت در عرصه ملی و جهانی، انجام مطالعات تطبیقی و بومی‌سازی اندیشه‌ها، شناسایی مراکز پژوهشی حکومتی جهان و روابط منسجم با آنها.

گروه سیاست‌پژوهی به منظور علمی کردن سیاست‌ها در فضای سیاستگذاری عمومی بهپژوهشمی‌پردازد. اموری مانند؛ سیاست‌سازی به منظور علمی کردن سیاست‌ها در حوزه عمومی، پژوهش در فضای سیاست‌های قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن.

گروه آیندهپژوهی نیز شکلی از اندیشه روش‌مند و هدفمند درباره آینده حکومتی و تقنینی ایران با نگاهی به جهان است. آینده‌نگری محتمل در قانون‌گذاری، رصد و پایش چالش‌ها، نیازها و مشکلات آینده محتمل، ایجاد تصاویر کلان از وضعیت آینده در قالب سناریوهای کلان بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای به منظور فهم بهتر آینده و تاثیرگذاری آن بر قانون‌گذاری و ایجاد همگرایی میان سناریوهای تولیدشده در کشور و قوانین مرتبط با آن سناریوها در جهان یکی از وظایف این گروه است.

مرکز پژوهشی کنگره (Congressional Research Service)

کنگره ایالات متحده آمریکا شاخه قانون‌گذاری در دولت ایالات متحده آمریکا است و تأسیس آن به سال ۱۷۷۴ یعنی دو سال قبل از استقلال آمریکا بازمی‌گردد. این کنگره مشتمل بر؛ دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است و جلسات مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و نیز مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در آن تشکیلمی‌شود. وظیفه قانون‌گذاری بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بر عهده نمایندگان کنگره است و هر قانونی برای تصویب نیاز به تایید هر دو مجلس دارد.

در سال 1914 سناتور رابرت لافولت و نمایندهای به نام جان نلسون که هر دو از ایالت ویسکانسین بودند، تحتتاثیر عصر ترقیخواهی به اهمیت کسب دانش و اطلاعات در فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری پیبردند. لذا دپارتمانی ایجاد شد تا به اطلاعات درخواستی از سوی نمایندگان پاسخدهد. کتابدار کنگره، هربرت پوتنام نیز افرادی را بهخدمتگرفت تا شاخصها و قوانینی را که مورد نیاز نمایندگان است، به طور رسمی برای آنان تهیهکنند. در سال 1946 قانونی به تصویب رسید که اجازه میداد کنگره پژوهش و تجزیه و تحلیلهای وسیعتری را با همکاری سایر آژانسهای دولتی، سازمانهای خصوصی و دانشمندان شخصی انجامدهد. قانونی در سال 1970 تصویب شد که به مرکز پژوهشها اجازهداد تا بیشتر تلاش و اختصاص منابع خود را صرف پژوهش و تجزیه و تحلیل مسائلی کند که به طور مستقیم کنگره را در فرایند قانونگذاری یاریمیکند.

طبیعتاً، اعضای کنگره نیز صاحبنظر در همه حوزهها و امور نیستند و نیاز به مشورت و بررسی دقیق اطلاعات دارند. به همین دلیل، مرکز پژوهشی کنگره به عنوان اندیشکده کنگره آمریکا برای ارائه خدمت مستیقم به کنگره و اعضای آن بدون سوگیری ایجادشدهاست. کارکنان این مرکز حدود 600 نفر از دانشمندان علوم طبیعی، فیزیک، علوم اجتماعی، وکلا، اقتصاددانان و ... هستند. کنگره آمریکا در سال 2016 مبلغی 106.9 میلیون دلار را به عنوان بودجه به این مرکز اختصاص داد. از سال 2012 تلاش زیادی شد تا همه گزارشهای این مرکز دراختیارعمومقرارگیرد، اما این تلاش تا به حال مثمرثمرنبود.

مهمترین وظایف CRS به شرح زیر است؛

 1. تهیه گزارش در مسائل مهم سیاستگذاری
 2. تهیه و برگزاری یادداشتهای محرمانه، جلسات و مشاوره
 3. سمینارها و کارگاههای آموزشی
 4. تهیه مدارک و اسناد مورد نیاز کنگره
 5. پاسخ به سوالات و مسائل شخصی

با پیچیدهتر شدن سیاستگذاری عمومی، نیاز به تجزیه و تحلیل خردمندانه و جامع به موضوعی حیاتی تبدیلشدهاست. کنگره متکی بر CRS است تا منابع بینرشتهای را مرتبکند، تفکر انتقادی را تشویقکند و چارچوبهای خلاقانه بهوجودآورد تا به قانونگذاران کمککند تا در شرایط سخت و دشوار تصمیمات درستی اتخاذکنند. ارزشهای اساسی CRS که موجب پایداری ارائه خدماتش به کنگره آمریکاست، محرمانهبودن، معتبر بودن، عینی و بیطرفبودن است. ساختار سازمانی CRS شامل مراتب زیر است؛

 1. مدیر
 2. اطلاعات و انتشارات کنگره
 3. مشاور مدیر
 4. مالی و اداری
 5. مدیریت فناوری و اطلاعات
 6. مدیریت و توسعه منابع انسانی

مرکز پژوهشهای کنگره در شش بخش فعالیتمیکند:

American Law: بخش قانون آمریکا(ALD) به تمامی سوالاتی که در زمینه قانونگذاری کنگره به وجود میآید، پاسخ میدهد. برخی از مسائل مربوط به اختیارات سازمانی کنگره در قانون اساسی است. سوالاتی دیگر شامل؛ مسائلی است که در فرایند سیاستگذاری بهوجودمیآیند مانند؛ فدرالیسم، قدرت تجارت و حقوق فردی. بخش قانون آمریکا، همچنین، بر روی پیچیدگی قوانین سابق تمرکزمیکند، خصوصاً زمانی که این قوانین با کسب و کار، جرم، محیط زیست، حقوق شهروندی، حقوق بینالملل و سایر مسائل مرتبطند.

Domestic social policy: بخش سیاستگذاری اجتماعی داخلی(DSP) وظیفه تجزیه و تحلیل سیاست داخلی و برنامههای اجتماعی را برعهدهدارد که عبارتند از؛ آموزش، کار و امنیت کارگر، بیمه بهداشت و درمان و تامین مالی، خدمات بهداشتی و پژوهش، مطالعات سیاستگذاری سنی، تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و بیمه ازکارافتادگی، مهاجرت، عدالت کیفری، رفاه و برنامههای تغذیه و مسکن. DSP خود به شش بخش «کودکان و خانوادهها»، «امنیت داخلی و مهاجرت»، «آموزش و پرورش و کار»، «بیمه بهداشت و درمان و تامین مالی»، «خدمات بهداشت و پژوهش» و «امنیت درآمد» تقسیممیشود.

Foreign Affairs, Defense and Trade: بخش امور خارجه، دفاع و تجارت(FDT) بخشی است که بر تجزیه و تحلیل امنیتی، سیاسی و تحولات اقتصادی در سطح جهانی و مناطق مختلف آن تمرکزمیکند. کارشناسان ارتباطات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین ایالات متحده و دیگر کشورها، توسعه و کمکهای خارجی، حقوق بشر، سازمانهای بینالمللی، مسائل فراملی مانند؛ تروریسم، پناهندگان، جرم و جنایت، حقوق بشر و منع گسترش سلاح‌‌ها را بررسیمیکنند. در این بخش، تجزیه و تحلیل امنیت ملی، بودجه دفاعی ایالات متحده و امکانات نظامی نیز موردبررسیقرارمیگیرد. FDT به هفت بخش «آسیا»، «سیاست دفاعی و کنترل تسلیحات»، «بودجه دفاعی»، «اروپا و آمریکا»، «مدیریت سیاست خارجی و مسائل جهانی»، «تجارت بینالمللی و سرمایهگذاری» و «شرق میانه و آفریقا» تقسیممیگردد.

:Government and Financeبخش دولت و امور مالی(G&F) بر روی سازمان، ساختار، عملیات، مدیریت کنگره، بودجه، روند قانونگذاری و تاریخ کنگره و مسائل مربوط به امنیت ملی، مدیریت اضطراری، توسعه اجتماعی، انتخابات و فدرالیسم آمریکایی تمرکزمیکند. از جمله؛ مسائل مالی تحتپوشش این بخش عبارتند از؛ مسائل بانکی، موسسات مالی، بیمه و اوراق بهادار، مالیات، مالیه عمومی، سیاست مالی و پولی، بدهی عمومی، تعامل مالیات با نرخ بهره، شاخصهای اقتصادی به عنوان تولید ناخالص داخلی، تورم و پس انداز. G&F به شش بخش« بانکداری، بیمه، اوراق بهادار و سیاستهای کلان اقتصادی»، «کنگره و قوه قضائیه»، «عملیات واحد اجرایی»، «فدرالیسم و ​​مدیریت اضطراری»، «مالیات» و «قانونگذاری و بودجه» تقسیممیشود.

Resources, Science and Industry: بخش منابع، علوم و صنعت(RSI) بر روی مسائل و تحولات مربوط به منابع طبیعی کشور، مدیریت محیط زیست، کشاورزی، مواد غذایی، شیلات، انرژی و مواد معدنی، پیشرفتهای علمی و برنامههای کاربردی تکنولوژی و صنعت تمرکزمیکند. RSI به شش بخش «کشاورزی و تامین مواد غذایی»، «انرژی و مواد معدنی»، «خطمشیگذاری محیط زیست»، «منابع طبیعی و علوم زمین»، «سیاستگذاری علم و فناوری» و «تجزیه و تحلیلهای حمل و نقل و صنعت» تقسیممی‌‌گردد.

Knowledge Services Group: گروه خدمات دانشی(KSG) مجموعی از متخصصان اطلاعات هستند که با تحلیلگران و وکلای CRS همکاریمیکنند تا پژوهشهایی مبتنی بر اطلاعات صحیح و قابلاتکا به کنگره ارائهدهند. این گروه، همچنین، سیستم اطلاعاتی جغرافیایی(GIS) را نیز فراهممیکند. آنها، همچنین، به تحلیلگران کنگره کمکمیکنند تا پاسخی برای نیازهای اطلاعاتی خود بیایند، توصیههایی در مورد تلفیق استراتژیهای جدید به آنها میکنند و وبسایتهای سفارشی را طراحیمیکنند. این افراد پلتفرمهای همکاری را ایجادمی‌‌نمایند تا کارکنان دادهها و اطلاعات خود را بهاشتراکگذارند. متخصصین اطلاعات مستقیماً به درخواستهای اطلاعاتی از کنگره پاسخمیدهند و به نمایندگان کنگره آموزشمیدهند که چگونه اطلاعات را جستوجوکنند.

با مقایسه مراکز پژوهشی دو مرکز اینگونه به نظر میرسد که حوزههای پژوهشی زیادی بین دو مرکز به طور مشترک وجوددارد، ولی برخی از تفاوتها و خلاها نیز دیدهمیشود. مرکز پژوهشهای مجلس ایران در مقایسه با مرکز پژوهشهای کنگره، به طور شفاف، موضوعی مانند؛ تامین مواد غذایی را از بخش کشاورزی جدانکردهاست. در دفتر اجتماعی، در میان حوزههای مورد پژوهش مشکلاتی چون؛ معضل اطفال بیسرپرست، نوجوانان فراری و بارداریهای زیر سن قانونی را مطرحنکردهاست. موضوعاتی مانند؛ انواع قاچاق و مواد مخدر نیز در میان موضوعات پژوهشی مرکز دیدهنمیشود. در دفتر سیاسی مرکز پژوهشها، مسئله اقوام و اقلیتها مطرح شده، اما به موضوعی مانند؛ مهاجرین سایر کشورها اشارهنشدهاست. پدیدهای که سالهاست مشاهدهمیشود، مهاجرت ایران به خارج از کشور است که جای خالی آن نیز در میان دفاتر گوناگون مرکز پژوهشها به شدت احساسمیشود.

از طرفی، برخی از حوزهها و مفاهیم پژوهشی هم هستند که در مرکز پژوهشهای مجلس ایران به صراحت و قویاً حضور دارند، اما در میان حوزههای پژوهشی کنگره اثری از آنها نیست. موضوعاتی چون ورزش، هنر، فرهنگ، احزاب و سازمانهای مردمنهاد از آن دستهاند. سوالی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا اساساً مفاهیمی چون؛ هنر و فرهنگ و یا سازمانهای مردمنهاد نیازی به سیاستگذاریهای کلان دارند؟ آیا در نظامهای مبتنی بر ایدئولوژی، این مفاهیم باید جهتدهی، مدیریت و کنترلشوند؛ چرا که در غیر این صورت به سازوکارهای قدرت آسیبمیرسانند؟ به هر رو، با توجه به سیاستگذاریهای کنونی کشور، این بخشها تحت دفتری به عنوان دفتر اجتماعی در مرکز پژوهشها به شدت و با حساسیت موردمطالعهقرارمیگیرند.

شاید، آخرین تفاوت در بازوی فکری دو مرکز پژوهشی، نقش غیرقابلانکار کتابخانه کنگره باشد که به عنوان غنیترین کتابخانه دنیا مهمترین منبع برای تامین اطلاعات و دادهها برای کنگره و مرکز پژوهشهای کنگره است. شاید، مرکز پژوهشها بتواند با ارتباط مستقیم و موثر با کتابخانه ملی ایران و کتابخانه دانشگاههای مادر مانند؛ دانشگاه تهران بیش از پیش منابع اطلاعاتی و پژوهشی خود را غنیکند.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

 • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
 • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
 • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.